فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، فردوس کرد مصطفی پور، عبدالعلی خمری، الهام نورآبادی، حسین کمانی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  رواناب شهری به عنوان یکی از منابع آب قابل احیا و با ارزش در بسیاری از نقاط خشک و نیمه خشک جهان مطرح است. درک چگونگی استفاده از این منابع به صورت بهداشتی امری مهم و حیاتی است. در این پژوهش هدف تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رواناب سطحی شهر زاهدان برای مصارف آبیاری بود.

  روش ها

  این تحقیق یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. نمون ه برداری به صورت لحظه ای در دو رخداد بارندگی در محل تقاطع مسیل آذرخشی و پاسداران گرفته شد. نمونه ها از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی طبق کتاب روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب و همینطور شاخص های کیفی آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند و سپس نتایج حاصله با استاندارد محیط زیست ایران و FAO برای آب کشاورزی مقایسه شد.

  نتایج

  میانگین پارامترهای COD و  BOD5به ترتیبmg/l  359 و 56/6 و میانگین فلزات سنگین نیکل، روی، کادمیوم، سرب، مس، کروم، آهن در بخش محلول به ترتیب mg/l 6/8، 66/66، 1، 2/2 ، 8/93، 5/1 و92/5 بود. میانگین کل کلیفرم ها MPN/100 ml 38333 مشاهده شد. همچنین میانگین شاخص های کیفی آبیاری از جمله SAR  و Na%  به ترتیب 20/1 و 59/2% بود.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که رواناب سطحی مسیل های اصلی زاهدان  از نظر بسیاری از پارامترها از جمله فلزات سنگین مانند نیکل، روی، سرب، مس و کروم و همینطور کدورت، TSS،TDS ، سدیم، کلکلی فرم ها وCOD  بالاتر از حداکثر مجاز تعیین شده  DOE و FAO برای مصارف کشاورزی قرار دارد.

  کلیدواژگان: رواناب سطحی، فلزات سنگین، زاهدان
 • مریم سید حیدری، عباس صادقی*، علی همتی عفیف صفحات 11-22
  زمینه و هدف

  استفاده از مکمل ها و تمرینات ورزشی برای کنترل دیابت متداول است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کافئین بر شاخص های گلایسمی و مقاومت به انسولین در موش های دیابتی است.

  روش ها

  در یک مطالعه نیمه تجربی 50 سر موش صحرایی نر دیابتی شده به گروه های مساوی (کنترل، کنترل دیابتی، دیابتی + مکمل، دیابتی + تمرین و دیابتی + تمرین + مکمل) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 8 هفته و هفته ای 5 جلسه (6 تا 12 وهله 2 دقیقه ای با شدت 90- 85% سرعت ماکزیمم) بود و هر هفته پنج روز mg/kg70 پودر کافئین تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی سطوح سرمی گلوکز و انسولین ناشتا و شاخص مقاومت و حساسیت به انسولین اندازه گیری شد.

  نتایج

  تحلیل واریانس یک طرفه کاهش معنی دار گلوکز و افزایش معنی دار انسولین ناشتا را در دو گروه دیابتی + مکمل و گروه دیابت + مکمل+ تمرین نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد (0/001p=). گروه دیابت + تمرین اثرگذاری بیشتری در کاهش مقاومت به انسولین نسبت به گروه کنترل دیابتی داشت (0/001p=)، اما در مقایسه با سایر گروه ها این تفاوت معنادار نبود (0/85 =p). بیشترین افزایش در شاخص حساسیت به انسولین نیز در گروه دیابتی+ مکمل مشاهده شد (0/007p =).

  نتیجه گیری

  مصرف توام کافئین همراه با تمریناتتناوبی شدید احتمالا می تواند با بهبود سطوح گلوکز خون، انسولین، حساسیت و مقاومت به انسولین در رت های دیابتی نوع دو نقشی موثری داشته باشد که البته مستلزم تحقیقات بیشتر است.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، کافئین، دیابت، مقاومت به انسولین، حساسیت به انسولین
 • کبری صادقی، محمود بخشی*، حسین رنجبر صفحات 23-33
  زمینه و هدف

  عدم تبعیت از رژیم درمانی بزرگترین مانع کنترل فشارخون در سالمندان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش همتا بر تبعیت از رژیم غذایی سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون انجام شد.

  روش ها

  این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 74 سالمند مبتلا به هایپرتانسیون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. در گروه مداخله جلسات آموزشی 45 دقیقه ای با محتوای بسته آموزشی استاندارد، توسط فرد همتا برای سالمندان یک بار در هفته به مدت 6 هفته برگزار شد. درگروه کنترل جلسات مشابه توسط پرستار مرکز بهداشت برگزار گردید. پرسشنامه محقق ساخته تبعیت از رژیم غذایی قبل از مداخله، در پایان و نیز  3و 6 هفته بعد از پایان جلسات آموزشی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه16 و آزمون های توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

  نتایج

  نمره تبعیت از رژیم غذایی 6هفته بعد از پایان جلسات آموزشی، در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 55/1±38/31 و 75/1±54/27 بود. آزمون من ویتنی تفاوت معنی داری از نظر میانگین نمره تبعیت از رژیم غذایی در پایان مداخله، 3 و 6 هفته بعد، بین دو گروه نشان داد (0/001P<). همچنین آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری بین تغییرات میانگین فشار خون سیستولیک بین دو گروه در طی اجرای مطالعه نشان داد (0/001P<).

  نتیجه گیری

  آموزش توسط همتا تبعیت از رژیم غذایی را در سالمندان مبتلا به هایپرتانسیون افزایش داد. استفاده از افراد همتا ، برای آموزش سالمندان مبتلا به هایپرتانسیون، بدون نیاز به امکانات ویژه می تواند اقدام موثری برای افزایش تبعیت از رژیم غذایی سالمندان و کنترل بهتر فشار خون باشد.

  کلیدواژگان: آموزش همتا، هایپرتانسیون، تبعیت از رژیم غذایی، سالمند
 • الهام عبدزاده، بهروز حیدری*، مهوش هادوی، حسین غفوری صفحات 34-43
  زمینه و هدف

  سرطان پروستات یکی از شایع ترین بدخیمی های سیستم ادراری مردان و هم چنین دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان است. در مطالعه حاضر اثرات موکوس شقایق دریایی Stichodactyla haddoni  بر میزان بقای سلول های سرطانی پروستات (PC3) مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه برداری از شقایق دریایی به صورت تصادفی و با استفاده از کلید شناسایی صورت گرفت. سپس تغلیظ موکوس خام بدست آمده از شقایق دریایی S. haddoni با استفاده از استون انجام شد. سلو ل های رده سرطانی PC3 با غلظت های مختلف موکوس خام (20، 40، 60، 80، 100 و 120 میکروگرم بر میلی لیتر) و داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین (06/0، 25/0 و 5/0 میکروگرم بر میلی لیتر) به عنوان شاهد مثبت به مدت 24 و 48 ساعت تیمار شدند. اثر تیمارها بر میزان بقای سلولی با استفاده از تست MTT ارزیابی شد. میزان IC50  24 و 48 ساعته تیمارها محاسبه گردید.

  نتایج

  اثرات موکوس خام شقایق دریایی S. haddoni بر رشد سلول های PC3 با افزایش دوز و زمان درمان (24 و 48 ساعت) افزایش یافت. داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین در غلظت های مختلف بیشترین سمیت سلولی را نشان داد (0/001P=) که این اثر با غلظت های 100 و 120 میکروگرم بر میلی لیتر موکوس خام برابر بود (0/082P=). غلظت های 120 میکروگرم بر میلی لیتر موکو س خام و هم چنین 0/5 میکروگرم بر میلی لیتر دوکسوروبیسین منجر به کشتن کامل سلو ل های PC3 بعد از 48 ساعت شدند (0/001P=).

  نتیجه گیری

  موکوس خام مستخرج از شقایق دریایی S. haddoni دارای اثرات سمیت سلولی و مهاری رشد بر سلول های سرطانی PC3 می باشد. بنابراین احتمالا می توان از آن به عنوان نامزد مناسبی برای استخراج داروهای ضدسرطان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سم مرجانیان، سرطان پروستات، شقایق دریایی
 • فروغ امیرآبادی*، جاوید دهقان، ادریس بذرافشان، فاطره فرقانی صفحات 44-52
  زمینه و هدف

  کیفیت آب و آئروسل های یونیت های دندانپزشکی باتوجه به تماس دائمی دندانپزشکان و بیماران با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی باکتریایی آب یونیت های دندانپزشکی شهرستان زاهدان در سال 1396-1395، انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 2304 نمونه آب از چهار قسمت یونیت شامل لیوان پر کن، پوارآب، مجرای سر توربین و کویترون و یک نمونه آب از منبع آب شهری ورودی به یونیت ها بررسی شد. نمونه گیری در ابتدا و انتهای ساعات کاری روزانه و در روزهای شنبه و چهارشنبه انجام پذیرفت. نمونه ها طبق روش استاندارد متد ذخیره و به آزمایشگاه منتقل و آزمون شمارش باکتری های هتروتروف انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری ویلکاکسون و من ویتنی انجام گردید.

  نتایج

  میانگین شمارش باکتریایی کل معادل CFU/mL 32/184± 96/191 تعیین گردید. همچنین میانگین شمارش باکتریایی در روز شنبه 194/56±209/98 و چهارشنبه 171/67±173/94 CFU/mL گزارش شد. میانگین شمارش باکتریایی قبل از شروع کار 174/23±178/78 و در پایان کار CFU/mL 193/07±205/14 بود. میانگین شمارش باکتریایی توربین و کویترون بعد از فلاشینگ، به صورت معناداری کاهش داشت (0/05P<). میانگین شمارش باکتریایی در اول هفته بیشتر از آخر هفته و در انتهای روز بیشتر از ابتدای ساعات کاری بود (0/05P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان آلودگی بالای آب یونیت های دندانپزشکی، دندانپزشکان باید همواره به راه های کنترل میکروارگانیسم در منابع آب یونیت ها توجه داشته باشند و برای کم کردن خطر عفونت کارکنان و بیماران اقدامات پیشگیرانه مناسب را به کار برند.

  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، یونیت دندانپزشکی، باکتری های هتروتروف، زاهدان
 • سیما بریدکاظمی، خلیل الله معینیان، علی تقی پور، حمیدرضا ناصحی نیا* صفحات 53-61
  زمینه و هدف

  ذرات معلق یکی از مهم ترین آلاینده های هوا بخصوص در کلان شهرها هستند که دارای اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط پارامترهای هواشناسی با روند تغییرات PM2.5 بر اساس شاخص AQI در شهر مشهد طی سال های 95-1393 می باشد.

  روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مربوط به غلظت PM2.5 از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد و داده های مربوط به پارامترهای هواشناسی از اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی جمع آوری شد. پس از بررسی داده ها بر اساس شاخص کیفی هوا، ارتباط بین داده ها با نرم افزار های SPSS ویرایش 20و Excel مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تغییرات غلظت آلاینده PM2.5  طی سال های 1393 تا 1395 اختلاف معناداری داشته، اما روند این تغییرات ثابت نبوده است. متوسط غلظت سالانه این آلاینده در سال های 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 19/43±26/29، 15/89±25/28 و 27/88±30/50 میکروگرم بر مترمکعب بوده است. همچنین نتایج این مطالعه وجود همبستگی معنادار و معکوس بین غلظت PM2.5  و سرعت باد را نشان داد، اما بین غلظت این آلاینده و سایر پارامترهای هواشناسی (دما، رطوبت نسبی و بارش) ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  وقوع بیشتر اینورژن در فصول سرد، سرعت باد، وزش بادهای غالب جنوب شرقی-شمال غربی و انتقال آلاینده های صنایع واقع در شرق و جنوب شرق به داخل شهر مشهد از جمله عوامل مرتبط با نوسانات غلظت این آلاینده می باشند که نیاز به مدیریت یکپارچه در جهت کاهش غلظت این آلاینده وجود دارد.

  کلیدواژگان: PM2.5، پارامترهای هواشناسی، مشهد، شاخص AQI
 • خلیل کیمیافر، علیرضا بنای یزدی پور، فرشته منوچهری منزه، امیرحسین ضیایی مشهدی، معصومه سرباز* صفحات 62-70
  زمینه و هدف

  سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی برای ذخیره، بازیابی و نمایش تصاویر پزشکی و انتقال گزارشات الکترونیک استفاده می شود. یکی از عوامل مهم در پذیرش این سیستم، کاربران می باشند. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه کاربران نسبت به مزایای بکارگیری سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش مورد نظر 88 نفر از کاربران سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی از پنج بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی پرسشنامه به روش تحلیل محتوا و پایایی آن به روش آزمون- بازآزمون بررسی گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که در رابطه با شاخص های بهبود عملکرد سازمان، 46 نفر (60/6 %، خیلی زیاد و زیاد) از مشارکت کنندگان معتقد بودند که با ورود سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی، هزینه های بیمارستان کاهش می یابد. در مورد شاخص های ورود، نظام آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی در بخش رادیولوژی، 49 نفر (64/5 %، خیلی زیاد و زیاد) از افراد قویا معتقد بودند که با کمک این سیستم، امکان رادیولوژی از راه دور فراهم می گردد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، کاربران مهم ترین مزایای بکارگیری سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی را مواردی هم چون کاهش هزینه ها، امکان رادیولوژی از راه دور، افزایش کیفیت و کارایی در مراقبت سلامت می دانند. ایجاد زیر ساخت های لازم جهت اجرای موفقیت آمیز این فناوری پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی، کاربران، سیستم اطلاعات بیمارستانی
 • حمیدرضا میری، سید اسحاق هاشمی* صفحات 71-83
  زمینه و هدف

  تاکی کینین ها یکی از بزرگترین خانواده های پپتیدی در حیوانات هستند که اولین بار از روده کوچک و مغز جداسازی شدند. تاکنون بیش از 40 تاکی کینین از بافت های بدن بی مهرگان  و مهره داران استخراج شده است. این مقاله به مرور ساختار و عملکرد تاکی کینین ها و گیرنده های آن ها و نقش آنها در سیستم های اصلی بدن انسان می پردازد.

  روش ها

  این مطالعه مروری با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Scopus, Science direct, Pub Med و پایگاه های فارسی Civilica, Magiran  از طریق جستجو با کلیدواژه های تاکی کینین ها، گیرنده های نوروکینینی، نوروپپتید و گیرنده تاکی کینین در بازه زمانی 1985 تا 2018 انجام شد. تعداد 237 مقاله انتخاب و از بین آنها تعداد 103 مقاله مرتبط وارد مطالعه نهایی گردید.

  نتایج

  تاکی کینین های پستانداران از دو ژن پره پرو تاکی کینین مشتق می شوند و اثرات بیولوژیک خود را از طریق اتصال به گیرنده های نوروکینین انجام می دهند که دارای الگوی ساختاری یکسانی بوده و متعلق به فوق خانواده G پروتئین می باشند. اثرات فرعی و اصلی تاکی کینین ها بستگی به فعال شدن گیرنده های مختلف در بدن دارد. علاوه بر ایفای نقش در سیستم های عصبی مرکزی و محیطی به عنوان نوروترانسمیتر، تاکی کینین ها و گیرنده های آنها در ارتباط صحیح بین سیستم های عصبی و تنفسی، قلبی- عروقی، ایمنی، اندوکرین، سیستم های گوارشی و مجاری ادراری- تناسلی نقش های مهمی بر عهده دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تنوع عملکردهای فیزیولوژیک، می توان انتظار داشت تاکی کینین ها در سبب شناسی بسیاری از بیماری ها و فرآیندهای آنها همانند ادم ریوی، درد، بی خوابی، افسردگی، استرس، بیماری پارکینسون و فرآیندهای التهابی سیستم های عصبی- عضلانی و نوروژنیک، بیماری های گوارشی و تنفسی نقش داشته باشند.

  کلیدواژگان: نوروپپتید، تاکی کینین، گیرنده های نوروکینینی، گیرنده تاکی کینین
|
 • KH Bazrafshan, E Bazrafshan, F Kord Mostafapour, A Khammari, E Norabadi, H Kamani * Pages 1-10
  Background & Aim

  Urban runoff is one of the most valuable and renewable water resources in many arid and semi-arid parts of the world. Understanding how to use these resources is very important. The purpose of this study was to determine the physical, chemical and biological properties of surface runoff in Zahedan for irrigation uses.

  Methods

  The present work was a descriptive cross-sectional study. Grap sampling was taken at two rainfall events at the intersection of Azarakhshi and Pasdaran crossings. The samples were examined for physical, chemical and microbial parameters according to the standard water and wastewater testing methods and qualitative irrigation parameters. The results were compared with Iranian and FAO environmental standards for irrigation uses.

  Results

  The mean COD and BOD5 parameters were 359 and 56.6 mg/l, respectively and the mean heavy metals of nickel, zinc, cadmium, lead, copper, chromium, iron in solution were 6.8, 66.66, 1, 2.2, 8.93, 5.1 and 92.5 mg/l, respectively. The mean total coliforms were 38333/33 MPN/100ml. The average of irrigation quality indices including SAR and Na% were 20.1 and 59.2%, respectively.

  Conclusion

  The results showed that the surface runoff of Zahedan in many parameters including heavy metals such as nickel, zinc, lead, copper and chromium, turbidity, TSS, TDS, sodium, total coliform CODs and CODs are above the maximum permitted DOE and FAO limits for irrigation usage.

  Keywords: Surface runoff, Zahedan, Heavy metals
 • M Seyed Eaydari, A Sadeghi *, A Hemati Afif Pages 11-22
  Background & Aim

  The supplements and exercise training are used to diabetes control. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks high intensity interval training and caffeine intake on glycemic indices and insulin resistance in diabetic rats.

  Methods

  In a quasi-experimental study, 50 Wistar diabetic male rats were randomly divided into five groups including control, diabetic control, diabetic + supplement, diabetic + exercise and diabetic + exercise + supplement. Training was planned for 8 weeks and 5 sessions weekly. In the supplement groups, caffeine was administered at the dose of 70 mg/kg, five days weekly for 8 weeks. 48 hours after the last training session, fasting serum glucose, insulin levels, insulin resistance and insulin sensitivity were measured. Data were analyzed using ANOVA method (P <0.05).

  Results

  The results showed a significant decrease in glucose and a significant increase in insulin levels in the two groups of diabetes and in the diabetic + supplement + exercise group compared to the diabetic control group (P =0.001). Diabetic + exercise group showed more effects on insulin resistance than diabetic control group (P =0.001), but this difference was not significant in comparison with other groups (P =0.85). The highest increase of insulin sensitivity was observed in the diabetic + supplement group (P =0.007).

  Conclusion

  It seems that caffeine can improve blood glucose level, insulin resistance and insulin sensitivity in rats with type 2 diabetes. Also, HIIT exercises can reduce insulin resistance and be used as an intervention in diabetes.

  Keywords: High-Intensity Interval Training, Caffeine, Diabetes Mellitus, Insulin Resistance, Insulin sensitivity
 • Kobra Sadeghi, Mahmoud Bakhshi*, Hossein Ranjbar Pages 23-33
  Background & Aim

  Non-Adherence is the biggest barrier for blood pressure control in the elderly. This study aimed to examine the effectiveness of peer education on Diet adherence among elderly hypertensive client.

  Methods

  This study is a randomized clinical trial performed in health centers affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. The Seventy-four years old people with hypertension were randomly divided into intervention and control groups. In intervention group, 45-minute training sessions with standard educational package are provided by peer for other elderly once a week for 6 weeks. In control group, the routine training package of health centers was hold by nurse for old people with hypertension for 45minute six sessions. A researcher-made questionnaire on diet Adherence was completed before the intervention, the end and also 3 and 6 weeks after the end of the training sessions. Data analysis was performed by SPSS with descriptive and statistical test.

  Results

  The score of adherences to diet regimen was 31.38±1.55 and 27.54±1.75 in six weeks after the end of intervention, respectively. Man-Whitney test showed significant difference in score adherence to diet regimen at the end of the intervention, 3 and 6 weeks later in both groups (p<0.001). Also, Man-Whitney test showed significant difference between mean blood pressure changes in two groups during the study (p<0.001).

  Conclusion

  Employing peers can improve and upgrade adherence to treatment in older people with hypertension. Managers can help to improve the adherence to treatment and cost saving by employing peers of older people with hypertension.

  Keywords: Peer Education, Hypertension, Diet adherence, Elderly
 • E Abdzadeh, B Heidari *, M Hadavi, H Ghafouri Pages 34-43
  Background & Aim

  Prostate cancer (PCa) is one of the most common cancers of the male urinary system and is also the second leading cause of cancer deaths in men. In the present study, the effects of Stichodactyla haddoni on the viability of prostate cancer cells (PC3) were investigated.

  Methods

  In the semi experimental study, sea anemones were sampled at random using an identification key. Then concentration of crude mucus obtained from S. haddoni sea anemone was carried out by acetone. The PC3 cells treated with different concentrations of crude mucus (20, 40, 60, 80, 100 and 120 µg/ml) and Doxorubicin anticancer drug (0.06, 0.25 and 0.5 μg/ml) as a positive control for 24 and 48h. The effect of treatments on cell viability was evaluated using MTT assay. The IC50 of crude mucus was calculated after 24 and 48 h.

  Results

  The inhibitory effects of the crude mucus of S. haddoni was increased with the growth of PC3 cells with escalating the dosage and treatment time (24 and 48h). The Doxorubicin anticancer drug induced the highest cytotoxicity at different concentrations, which was similar to the concentration of 100 and 120 µg/ml of crude mucus.

  Conclusion

  The crude mucus of S. haddoni has cytotoxic and growth inhibitory effects on PC3 cancer cells, therefore, it can be considered as an appropriate candidate for the development of anticancer drugs.

  Keywords: Cnidarian Venoms, Prostatic Neoplasms, Sea anemone
 • F Amirabadi *, J Dehghan, E Bazrafshan, F Forghani Pages 44-52
  Background & Aim

  Due to a constant contact of dentists and patients with water and aerosols generated from the dental units, the quality of dental unit waters is very important. This study aimed to evaluate bacterial contamination of dental unit water lines in Zahedan in 2016-2017.

  Methods

  In this descriptive analytical study, 2304 water samples from four parts of unit including cup filler, water spray, turbine duct, cavitroon and a sample from city water reservoir were collected. Water samples were taken on Saturday and Wednesday, before and after treatment on the same unit. Samples were transported in closed sterile containers to microbiology laboratory. All samples were incubated on Standard Method Handbook. Then, the grown colonies were counted in term of growth of heterotrophic bacteria. Wilcoxon and Mann-Whitney statistical tests were used for data analysis.

  Results

  Total means bacterial count was 191.96±184.32 colonies per milliliter (CFU/mL). Mean bacterial contamination on Saturday 209.98±194.56 (CFU/mL) was more severe than that of Wednesday 173.94±171.67 (CFU/mL). Mean bacterial contamination before treatment 178.78±174.23 (CFU/mL) was less than the end of treatment 205.14±193.07 (CFU/mL). Also, mean bacterial contamination of turbines and cavitroon after flushing was decreased significantly (P < 0/05). Mean bacterial contamination on Saturday and Wednesday was also decreased significantly (P < 0.05).

  Conclusion

  Due to high contamination of Dental Unit Water Lines, the dentists must be aware of the high level of microorganisms in the dental unit's water and take preventive strategies to minimize the risk of infection in both staff and patients.

  Keywords: Bacterial contamination, Dental unit, Heterotrophic bacteria, Zahedan
 • B aridkazemi, KH Moeinian, A Taghipour, HS Nassehinia * Pages 53-61
  Background & Aim

  Particulate matters are of the most important air pollutants, particularly in large cities, having harmful effects on the human’s health and the environment. The present study aimed to investigate of the relationship between meteorological parameters with PM2.5 changes using AQI index in Mashhad from 2014 to 2016.

  Methods

  This study is cross-sectional. Data related to concentration of PM2.5 were collected from the Monitoring Center of Environmental Pollutants of Mashhad, and the meteorological parameters were obtained from the Bureau of Meteorology of Razavi Khorasan Province. Then, the obtained data were analyzed in terms of Air Quality Index using SPSS 20 and Excel software.

  Results

  The study result indicated that PM2.5 concentration changes were significant from 2014 to 2016, but the trend was not constant. The average annual concentration of this pollutant in 2014, 2015 and 2016 was 29.26 ± 19.49, 25.88 ±15.89 and 30.30 ±38.86 µg/m3, respectively. Results also demonstrated a negative correlation between wind speed and PM2.5 concentration. However, there was no significant relationship between this pollutant and other meteorological parameters (temperature, relative humidity and rainfall).

  Conclusion

  Occurrence of more inversion in cold seasons, wind speed, south-east-north-west prevailing winds, and transmission of pollutants in the east and south-east industries to Mashhad are among the factors associated with the volatility of this pollutant, thereby requiring integrated management to reduce the concentration of this pollutant.

  Keywords: PM2.5, Meteorological parameters, Mashhad, AQI Index
 • KH Kimiafar, A Banaye Yazdipour, F Manouchehri Monazah, A Ziaee Mashhadi, M Sarbaz * Pages 62-70
  Background & Aim

  Picture Archiving and Communication System (PACS) is used for storing, retrieving and displaying medical images and transmitting electronic reports. One of the important factors in accepting this system is users. The purpose of this study was to evaluate the users' views on the benefits of using picture archiving and communication system (PACS) in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2016. The population of study was 88 users of the picture archiving and communication system in five educational hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. The data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was assessed by content analysis and its reliability was tested by test-retest method. Data analysis was conducted using descriptive statistics in the SPSS v.16 software.

  Results

  The results of this study showed that in relation to organizational performance improvement indices, 46 users (60.6%, very high and high) stated that with the entry of the picture archiving and communication system, hospital costs would be reduced. About the indices of entering the picture archiving and communication system in the radiology department, 49 participants (64.5%, very high and high) of people stated that with the help of this system, the feasibility of teleradiology is provided.

  Conclusion

  The results of this study showed that the most important advantages of using the PACS were cost reduction, feasibility of tele radiology, and improvement of quality and efficiency in health care from views of users. Providing the necessary infrastructure for successful implementation of this technology is recommended.

  Keywords: Picture Archiving, Communication System, Users, Hospital Information System
 • H Miri, S Hashemy * Pages 71-83
  Background & Aim

  Tachykinin peptide family is one of the largest peptide families in animals that has been first discovered in the gastrointestinal tract about 70 years ago and isolated for the first time from the small intestine and brain. Up to now, more than 40 tachykinins have been extracted from invertebrates (insects, worms and fungi) and vertebrates (skin, gastro-intestinal duct, central nervous system and peripheral nervous system). Herein we reviewed the structure, function, and role of tachykinins and their receptors in pathophysiology of main systems in human body.

  Methods

  Scopus, Science Direct, and PubMed databases were used in this work. The search was performed using tachykinins, neurokinin receptors, neuropeptide, and tachykinin receptors as key words from 1985 to 2018.

  Results

  Mammalian tachykinins have a similar structural pattern and belong to the G protein superfamily that are derived from two pre-protachykinin genes (PPT-A and PPT-B) and exert their biological effects through binding to specific protein receptors, called neurokinin receptors. The secondary and principal effects of tachykinins depend on the activation of various receptors in the body. In addition to their role in central and peripheral nervous systems as neurotransmitter, tachykinins and their receptors play important roles in interaction among neuromuscular, respiratory, cardiovascular, immune, endocrine, digestive and urogenital systems.

  Conclusion

  Regarding the diversity of physiological functions, the involvement of tachykinins can be expected in the etiology of many diseases and their processes such as pulmonary edema, pain, sleep deprivation, depression, stress, Parkinson's disease, gastrointestinal and respiratory diseases and inflammatory processes of the neuromuscular and neurogenic systems.

  Keywords: Neuropeptide, Tachykinin, Neurokinin receptors, Tachykinin receptors