فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی و باغداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آتی نگر اسفند 1393
بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
برزگر شهریور 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
پیام آلکان 2588-3585 بهار و تابستان 1398 محمدحسین محمدی
پیش به سوی کشاورزی اقتصادی تیر و مرداد 1398 فرانک مسعودی
توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سیدجواد قرشی ابهری
دام و کشت و صنعت 1735-0867 شهریور 1398 مهندس ابوالقاسم گلباف
دامپزشکی و بهداشت مهر 1397 موسسه دنیای هنر پردیس
دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 شهریور 1398 مهندس اردوان نجفی
دنیای کشاورزی شهریور 1398 مهندس مهدی مسعودی
روش های نوین آبیاری فروردین و اردیبهشت 1398 کاملیا میراسکندری
زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
زیتون 1024-2260 آبان 1392 وزارت جهاد کشاورزی
سبز جامگان مرداد 1391 مهندس بهنام علیزاده سهرابی
سبز زیست فروردین و اردیبهشت 1398 مهندس سیدمحمدرضا میرسهیل
سرزمین سبز تیر و مرداد 1398 شاپور شاپوری تهرانی
سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
شکوفه مهر 1398 رضا فرشاد
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس پاکپور
  سردبیر: سیدوحیدرضا ابطحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آبان 1392)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه دنیای هنر پردیس
  مدیر مسئول: دکتر زیبا حاج حیدری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (مهر 1397)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سیدعلی محمدمدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
 • pISSN: 1024-2260
  ماهنامه علمی, تخصصی, کشاورزی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  سردبیر: دکتر سیدجواد حسینی کوهی خیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (آبان 1392)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز و سردبیر: مهندس بهنام علیزاده سهرابی
  مدیر مسئول: دکتر هادی جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (مرداد 1391)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال