فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
فصلنامه آرشیو ملی زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دو فصلنامه اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
دو فصلنامه اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
ماهنامه اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
نشریه العلاقات الدولیه 2015 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
دو ماهنامه امان بهمن 1397 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
فصلنامه اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
دو فصلنامه باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
فصلنامه باستان پژوه زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
فصلنامه ثقافتنا 1394 موسسه اندیشه اسلامی
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 فروردین الی خرداد 1399 طلیعه خادمیان
فصلنامه چهار باغ بهار و تابستان 1392 آیدین مهدی زاده تهرانی
ماهنامه حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
|
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: موسسه اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: احمد نثاری
  سردبیر: دکتر محمدعلی آذرشب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال