فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Archives of Razi Institute 0365-3439 Summer 2019 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2018 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Ruminants Health Research Winter and Spring 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Ruminants Health Research 2008-4994 Summer and Autumn 2016 دانشگاه شهید چمران اهواز
Veterinary Medicine 2251-8894 Spring 2019 دانشگاه تهران
Veterinary Research 1728-1997 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Summer 2019 دانشگاه ارومیه
Veterinary Science and Technology 2008-465X Winter-Spring 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2019 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 2322-4746 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
التیام 2423-5695 پاییز و زمستان 1397 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
بهداشت مواد غذایی 2228-7647 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه سمنان
تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 تابستان 1398 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
دامپزشکی ایران 1735-6873 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
|
 • pISSN: 2322-5262
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانه
  سردبیر: دکتر کامران باقری لنکرانی، عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2008-4994
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مسعود قربانپور نجف آبادی
  سردبیر: دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer and Autumn 2016)
 • pISSN: 2251-8894
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی وجگانی
  سردبیر: دکتر پرویز شایان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-5695
  دوفصلنامه علمی-ترویجی دامپزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحی دامپزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمدرضا محمدنیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2228-5962
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر احمد اصغری
  سردبیر: دکتر پژمان مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-6873
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور میاحی
  سردبیر: دکتر محمد راضی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال