فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Archives of Razi Institute 0365-3439 Autumn 2019 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2019 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Ruminants Health Research Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Ruminants Health Research 2008-4994 Summer and Autumn 2017 دانشگاه شهید چمران اهواز
Veterinary Medicine 2251-8894 Winter 2020 دانشگاه تهران
Veterinary Research 1728-1997 Autumn 2019 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
Veterinary Science and Technology 2008-465X 2019 Summer-Fall دانشگاه فردوسی مشهد
Veterinary Surgery 2008-3033 Summer-Autumn 2019 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
التیام 2423-5695 بهار و تابستان 1398 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 بهار و تابستان 1394 دانشگاه سمنان
تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 بهار 1399 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
دامپزشکی ایران 1735-6873 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 2423-3633 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهرکرد
میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
میکروبیولوژی دامپزشکی 2251-8851 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2322-5262 eISSN: 2322-5289
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2251-8894
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی وجگانی
  سردبیر: دکتر پرویز شایان، مرتضی زنده دل خیبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2423-5695
  دوفصلنامه علمی-ترویجی دامپزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحی دامپزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمدرضا محمدنیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-6873
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور میاحی
  سردبیر: دکتر محمد راضی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال