فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Nov-Dec2018 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Air Pollution and Health 2476-3071 Summer2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 2017 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Aug 2019 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1960 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر ساکی
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 9366-1606 eISSN: 2322-4231
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا بیگلری
  سردبیر: دکتر یوسف مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (Nov-Dec2018)
 • pISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer2019)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-1186 eISSN: 2423-5784
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی محمد لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال