فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Jul Aug 2020 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter Spring 2020 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Oct 2020 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال