فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Architecture and Urban Development 2228-7396 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Socio Spatial Studies 2645-419X Summer 2019 موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
اثر 1024-2647 تابستان 1398 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
الهیات هنر 2383-1227 تابستان 1396 مدرسه اسلامی هنر
اندیشه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
اندیشه معماری 2538-3019 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
باغ نظر 1735-9635 فروردین 1399 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
پژوهش در هنر و علوم انسانی 2538-6298 بهمن 1398 میلاد فتحی
پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی پاییز 1398 نوید جهدی
پژوهش هنر 2345-3834 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه هنر اصفهان
پژوهشنامه فرهنگستان هنر 1735-7896 پاییز 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
پژوهشنامه هنرهای دیداری پاییز 1390 جهاد دانشگاهی
پژوهشهای منظر شهر 2383-1693 پاییز و زمستان 1395 دکتر علی اسدپور
پژوهه باستان سنجی 2476-4647 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پیکره 2322-4622 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
تئاتر 1735-0239 پاییز 1397 انجمن هنرهای نمایشی ایران
جستارهای شهرسازی 2789-1735 پاییز و زمستان 1398 محمدحسین جهانشاهی
جلوه هنر 1607-9868 زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
|
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر مهناز اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-1227
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: مدرسه اسلامی هنر
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدابوالقاسم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 9 (تابستان 1396)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر رحیم هاشم پور
 • pISSN: 2538-3019 eISSN: 2676-4806
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقارزاده
  سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (فروردین 1399)
 • pISSN: 2345-3834 eISSN: 2538-2853
  دوفصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
  مدیر مسئول: افسانه ناظری
  سردبیر: دکتر مهدی حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2322-4622 eISSN: 2588-6789
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه کج
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1607-9868 eISSN: 2538-256X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
  سردبیر: دکتر عفت السادات افضل طوسی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 25 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال