فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Rangeland Science 2008-9996 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 تابستان 1398 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4777 تابستان 1398 انجمن آبخیزداری ایران
سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران تابستان 1398 انجمن آبخیزداری ایران
محیط زیست طبیعی 2008-7764 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت اراضی 2345-6205 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیریت بیابان پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مرتع 2008-0891 تابستان 1398 انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری 2008-5044 بهار 1398 دانشگاه تهران
مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 پاییز 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1398 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سیدکاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر امیر سعدالدین
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
 • pISSN: 2538-6336 eISSN: 6207-2588
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال