فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم ترویج

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 تابستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تعاون و روستا پاییز 1398 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تعاون و کشاورزی 2008-5370 پاییز 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روستا و توسعه 1563-3322 پاییز 1398 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
علوم ترویج و آموزش کشاورزی بهار و تابستان 1398 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین شیرزاد
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مسلمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1563-3322 eISSN: 2645-6486
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال