فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع غذایی

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
applied food biotechnology 2345-5357 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X پاییز 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 پاییز 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 مهر و آبان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 مرداد 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 تابستان 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال