فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع غذایی

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
applied food biotechnology 2345-5357 Aug 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 زمستان 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1735-4161 آذر و دی 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 مهر 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 پاییز 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Aug 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال