فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیلات

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2019 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Galen Medical journal 2228-5423 2018 دانشگاه علوم پزشکی فسا
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Jun 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 بهار 1398 دانشگاه گنبد کاووس
توسعه آبزی پروری 2322-3545 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شیلات 2008-5729 زمستان 1397 دانشگاه تهران
علمی شیلات ایران 1026-1354 تابستان 1398 موسسه تحقیقات شیلات ایران
علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 بهار و تابستان 1398 انجمن آبزی پروری ایران
علوم و فنون شیلات 2322-5513 پاییز 1397 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 1562-2916
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی
  سردبیر: دکتر نیما پورنگ
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرام علی
  سردبیر: علی اصغر کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jun 2019)
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر علیرضا میرواقفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2322-5513 eISSN: 2476-6887
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
  سردبیر: دکتر صابر خدابنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال