فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم دام

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Animal Science 2251-628X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سیدموسی حسینی
Livestock Science and Technology 2322-3553 Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Podoces 1735-6725 2018
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Zoonotic Diseases 2476-535X Autumn 2018 دانشگاه تبریز
پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
پژوهش های علوم دامی 2008-5125 بهار 1398 دانشگاه تبریز
پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 تابستان 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات دام و طیور 2322-1747 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
تولیدات دامی 2009-6776 تابستان 1398 دانشگاه تهران
دانش و پژوهش علوم دامی 2228-7671 پاییز 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 تابستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
علوم دامی ایران 2008-4773 بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
|
 • pISSN: 2251-628X eISSN: 2251-631X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا صیداوی
  سردبیر: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر سعید زره داران
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2476-535X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر عادل صابری وند
  سردبیر: دکتر محمدعلی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-4773 eISSN: 2423-7949
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمدرضا فتاحی مقدم
  سردبیر: دکتر محمد مرادی شهربابک
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجاهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال