فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه گیاهپزشکی

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Crop Protection 2251-9041 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2019 انجمن حشره شناسی ایران
Mycologia Iranica 2382-9664 winter and spring 2018 انجمن قارچ شناسی ایران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2019 انجمن کنه شناسی ایران
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1396 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1397 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
تحقیقات آفات گیاهی 2322-2409 تابستان 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یاسوج
دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
گیاه پزشکی 2588-5936 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
گیاه پزشکی 2008-3114 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 بهار 1398 انجمن حشره شناسی ایران
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (winter and spring 2018)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2588-5936 eISSN: 2588-5421
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر رضا فرخی نژاد
  سردبیر: دکتر پرویز شیشه بر
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال