فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Crop Breeding Journal 2008-868x 2018 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Plant Physiology and Breeding 2008-5168 2018 دانشگاه تبریز
Plant Production 1735-6814 Dec 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 2538-1822 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکوفیزیولوژی گیاهی 2008-5958 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
به زراعی نهال و بذر 2008-6946 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
به زراعی کشاورزی 8337-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش های بذر ایران 2383-1251 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یاسوج
پژوهش های به زراعی 2008-6601 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات پنبه ایران
پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های زعفران 2345-3869 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 تابستان 1398 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1680-7073 eISSN: 2345-3737
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
  سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 7 (2019)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 1735-6814
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، Dec 2019)
 • pISSN: 2008-6954
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمد ترابی، دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مویدی، دکتر رضا اقنوم
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال