فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیزاسیون کشاورزی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شیراز
پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 بهار 1398 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 زمستان 1397
علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مهندسی زراعی 2588-5944 بهار 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2588-5944 eISSN: 2588-526X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ بهرامی
  سردبیر: دکتر احمد لندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال