فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Oct 2017 انجمن بیوتکنولوژی ایران
Plant Molecular Breeding 2322-3332 Summer-Autumn 2018 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1398 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
بیولوژی کاربردی 2538-3434 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زیست فناوری گیاهان زراعی 2252-0783 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
ژنتیک نوین 2008-4439 تابستان 1398 انجمن ژنتیک ایران
فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بوعلی سینا
گیاه و زیست بوم 1735-7454 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 پاییز و زمستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
|
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن بیوتکنولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر جعفر احمدی
  سردبیر: دکتر رحیم حداد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Oct 2017)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2383-1367
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیلی
  سردبیر: دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال