فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اکولوژی

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2019 دانشگاه گیلان
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1398 دانشگاه تهران
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گنبد کاووس
خشک بوم 2008-790x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
|
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-214x
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-6098
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  سردبیر: دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال