فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد کشاورزی

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Dec 2019 دکتر علی اصغر علیلو
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2008-5524 پاییز 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 تابستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 پاییز 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 2008-4838 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 1391 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2251-8258
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل فرجی
  سردبیر: دکتر ناصر لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال