فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
پژوهش آب ایران 2008-1235 پاییز 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 تابستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 خرداد و تیر 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 تابستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X شهریور 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 بهار 1398 دانشگاه ارومیه
حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش آب و خاک 2008-5133 بهار 1398 دانشگاه تبریز
زیست شناسی خاک 2345-2536 بهار 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیریت آب در کشاورزی بهار و تابستان 1397 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاری 2251-6298 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 تابستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2423-5474
  دوفصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-7480
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پذیرا
  سردبیر: دکتر حسین بابازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-2536 eISSN: 2423-6055
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات خاک و آب
  مدیر مسئول: دکتر منوچهر گرجی
  سردبیر: دکتر هادی اسدی رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال