فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 بهمن و اسفند 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
پژوهش آب ایران 2008-1235 زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X آسفند 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 پاییز 1398 دانشگاه ارومیه
حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش آب و خاک 2008-5133 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
زیست شناسی خاک 2345-2536 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیریت آب 2008-7896 تابستان 1398 داریوش مختاری
مدیریت آب در کشاورزی پاییز و زمستان 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2423-5474
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-7480
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پذیرا
  سردبیر: دکتر حسین بابازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2345-2536 eISSN: 2423-6055
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات خاک و آب
  مدیر مسئول: دکتر منوچهر گرجی
  سردبیر: دکتر هادی اسدی رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال