فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Management and Development 2159-5852 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Applied Animal Science 2251-628X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 219 علی اصغر علیلو
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Crop Breeding Journal 2008-868x 2017 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Crop Protection 2251-9041 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2019 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Galen Medical journal 2228-5423 2018 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سیدموسی حسینی
Horticultural Science and Technology 2322-1461 Winter-Spring 2019 انجمن علوم باغبانی ایران
Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Summer-Autumn 2019 دانشگاه بیرجند
Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2019 انجمن حشره شناسی ایران
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Jun 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2159-5852 eISSN: 2159-5860
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق اللهیاری
  سردبیر: دکتر محمد چیذری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1680-7073 eISSN: 2345-3737
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
  سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 2251-628X eISSN: 2251-631X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا صیداوی
  سردبیر: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سیدکاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر امیر سعدالدین
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 1562-2916
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی
  سردبیر: دکتر نیما پورنگ
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرام علی
  سردبیر: علی اصغر کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2322-1461 eISSN: 2588-3143
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم باغبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلام عباس اکبری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jun 2019)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر حسین رسالتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال