فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علوم و فنون هوایی تابستان 1390 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
علوم و مهندسی کامپیوتر 1389 انجمن کامپیوتر ایران
فناوری ساخت و تولید زمستان 1390 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفائی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 1027-5940
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی یزدیان ورجانی
  سردبیر: دکتر مهدی معرفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال