فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی دریا

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Spring 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Maritime Technology 2345-6000 Winter 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
دریا فنون 2423-6853 تابستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری دریا 1735-5346 تابستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مهندسی دریا 1735-7608 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
کشتیرانی و فناوری دریایی 2476-3993 بهار 1398 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|
 • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (Winter 2019)
 • pISSN: 2423-6853
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: رحیم مالمیر
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال