فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2019 دانشگاه تهران
Chemical Engineering 1735-5397 Spring 2019 انجمن مهندسی شیمی ایران
Gas Processing Journal 2322-3251 2018 دانشگاه اصفهان
Gas Technology 2588-5596 Winter 2019 انجمن مهندسی گاز ایران
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Summer 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
Particle Science and Technology 2423-4087 Autumn 2017 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Petroleum Science and Technology 2251-659X 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Polymer 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins 2322-2212 Spring 2019 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Spring 2019 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-Spring 2019 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
بسپارش 2252-0449 بهار 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پژوهش نفت 2345-2900 مرداد و شهریور 1398 پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 بهار 1398 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
صنعت لاستیک ایران 1563-0633 بهار 1398 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و تیر 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
|
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 1735-5397 eISSN: 2008-2355
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر حسن پهلوان زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Winter 2019)
 • pISSN: 2345-2412 eISSN: 2345-2420
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر کریم سلحشور
  سردبیر: دکتر سیدرضا شادی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (Autumn 2017)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جعفری نصر
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 1026-1265
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 12 (2012)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2252-0449 eISSN: 2538-5445
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر یوسفی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهدویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار 1398)
 • pISSN: 2345-2900 eISSN: 2383-4528
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر علی اکبر سیف کردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (مرداد و شهریور 1398)
 • pISSN: 1563-0633
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سعید تقوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال