فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Spring 2018 پژوهشگاه مواد و انرژی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Engineering 1025-2495 Aug 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2251-8533 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Winter and Spring 2019 دانشگاه شیراز
iron and steel society of Iran 1735-4145 2018 انجمن آهن و فولاد ایران
Materials science and Engineering 1735-0808 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Renewable Energy and Environment 2423-5547 Summer 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Jun 2019 دانشگاه تهران
پژوهشنامه ریخته گری 2588-5367 بهار 1398 انجمن علمی ریخته‎گری ایران
تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 پاییز و زمستان 1396 پژوهشگاه مواد و انرژی
دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
ریخته گری 1028-3897 بهار 1398 جامعه ریخته گران ایران
سرامیک ایران 1735-3351 بهار 1398 انجمن سرامیک ایران
علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 بهار 1398 انجمن سرامیک ایران
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
|
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هدوی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2018)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و دوم شماره 8 (Aug 2019)
 • pISSN: 2345-508X eISSN: 2383-3068
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق ولی پور
  سردبیر: دکتر سیف الله سعدالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2423-5547 eISSN: 2423-7469
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمد پازوکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-3351
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سرامیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود محبی
  سردبیر: دکتر اسماعیل صلاحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال