فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مواد و متالورژی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Spring 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Journal of Composites and Compounds 2676-5837 Jun 2020 دکتر فریبرز شریفیان جزی
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 winter-spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Summer-Autumn 2019 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شیراز
International Journal of iron and steel society of Iran 1735-4145 2019 انجمن آهن و فولاد ایران
Iranian Journal of Materials science and Engineering 1735-0808 Sep 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Progress in Biomaterials 2194-0509 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Winter 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
پژوهشنامه ریخته گری 2588-5367 پاییز 1398 انجمن علمی ریخته گری ایران
نشریه تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 تابستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 پاییز و زمستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 بهار 1399 انجمن سرامیک ایران
|
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (May 2020)
 • pISSN: 2194-0509
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر میترا طباطبایی
  سردبیر: دکتر حمید میرزاده
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال