فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2020 انجمن فیزیک ایران
Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2019 دانشگاه تهران
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 March 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Summer and Autumn 2019 دانشگاه سمنان
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Winter and Spring 2019 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Winter and Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
انرژی های تجدیدپذیر و نو 2423-4931 زمستان 1398 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
تحقیقات موتور 1735-5214 بهار 1398 انجمن علمی موتور ایران
دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری، نغمه سادات سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سیدحسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-1070 eISSN: 2645-3622
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر مهران نصرت اللهی
  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال