فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Winter and Spring 2019 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Autumn 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2019 دانشگاه اصفهان
Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter and Spring 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Winter 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Information and Communication Technology Research 2251-6107 Autumn 2018 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
Information Security 2008-2045 Jan 2020 انجمن رمز ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2020 دانشگاه محقق اردبیلی
Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
radar and optic remote sensing 2645-484X Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 Nov-Dec 2019 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 2322-4088 eISSN: 2322-3936
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد پویان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-4460 eISSN: 2383-0417
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ترک لادنی
  سردبیر: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2008-2045 eISSN: 2008-3076
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رمز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر رسول جلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2538-3353
  دوفصلنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر رضا شریعتی نسب
  سردبیر: دکتر حمیدرضا نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Fall-Winter 2016)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال