فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Summer 2020 دکتر جعفر نوری
Pollution 2383-451X Spring 2020 دانشگاه تهران
Journal of Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Spring 2020 دانشگاه اراک
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مجله پژوهش های عمران و محیط زیست 2476-406X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 پاییز و زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 پاییز و زمستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
نشریه طبیعت ایران 2538-4880 مهر و آبان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 اردیبهشت 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
فصلنامه محیط زیست جانوری 4218-2008 بهار 1399 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
|
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال