فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Spring 2020 دکتر جعفر نوری
Pollution 2383-451X Winter 2020 دانشگاه تهران
Wildlife and Biodiversity 2588-3526 Winter 2020 دانشگاه اراک
انسان و محیط زیست 1562-5532 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پژوهش های عمران و محیط زیست 2476-406X بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 پاییز و زمستان 1397 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 بهار و تابستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
طبیعت ایران 2538-4880 فروردین واردیبهشت 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علوم محیطی 1735-1324 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 آبان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
محیط زیست جانوری 4218-2008 زمستان 1398 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
|
 • pISSN: 2079-2115 eISSN: 2079-2123
  فصلنامه علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اصغر قریشی امیری
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1735-6865 eISSN: 2008-2304
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمد جعفری
  سردبیر: دکتر اردستانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2016)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-3526
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی نادری
  سردبیر: دکتر حمیدرضا رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 4218-2008
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
  مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
  سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال