فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شیمی

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Sep 2019 دانشگاه تهران
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 2383-093X Winter 2020 انجمن شیمی ایران
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Jun 2019 دکتر حمید شیرخانلو
Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 May-June 2019 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Mathematical Chemistry 2228-6489 Summer 2019 دانشگاه کاشان
Nano Structures 2251-7871 Summer 2019 دانشگاه کاشان
Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Summer 2019 انجمن نانو فناوری ایران
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهش های کاربردی در شیمی 1735-9937 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دنیای نانو 2476-5945 تابستان 1398 انجمن نانو فناوری ایران
شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 پاییز 1397 جهاد دانشگاهی
شیمی کاربردی 1735-9457 پاییز 1398 دانشگاه سمنان
نانو مقیاس 2423-5628 پاییز 1398 انجمن نانو فناوری ایران
کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
|
 • pISSN: 1735-207X eISSN: 1735-2428
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صبوری
  سردبیر: پروفسور مجتبی شمسی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، December 2011)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6489 eISSN: 2008-9015
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر بهنام بازیگران
  سردبیر: دکتر سیدعلیرضا اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-7004? eISSN: 2423-5911
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  سردبیر: دکتر غلامعلی منصوری، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سیدحسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-5628
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال