فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زیست شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer and Autumn 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Animal Biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Biotechnology 1728-3043 Autumn 2019 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Cell and Molecular Research 2008-9147 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Genetic Resources 2423-4257 Summer-Autumn 2019 دانشگاه مازندران
Ichthyology 2383-1561 Sep 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Summer and Autumn 2019 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Dec 2019 دانشگاه شیراز
Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 2016 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
اقیانوس شناسی 1562-1057 بهار 1398 موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 تابستان 1398 دانشگاه هرمزگان
پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 پاییز 1398 انجمن زیست شناسی ایران
پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 پاییز 1398 انجمن زیست شناسی ایران
پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 پاییز 1398 انجمن زیست شناسی ایران
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر منصور علی آبادیان
  سردبیر: دکتر امید میرشمسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 1728-3043 eISSN: 2322-2921
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا زمانی
  سردبیر: دکتر علیرضا زمردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 68، Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-4257 eISSN: 2588-2589
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2155-8221 eISSN: 2322-2808
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر مژگان فرزامی سپهر
  سردبیر: دکتر مه لقا قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1029-788X eISSN: 2383-1685
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  مدیر مسئول: دکتر عادل جلیلی
  سردبیر: دکتر زیبا جم زاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 24 (2016)
 • pISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ابطحی
  سردبیر: دکتر احمد سواری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 37 (پیاپی 48، بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال