فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریاضی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Algebra and Related Topic 2345-3931 Autumn 2018 دانشگاه گیلان
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2019 دانشگاه یزد
Algebraic Systems 2345-5128 Summer-Autumn 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Banach Journal of Mathematical Analysis 1735-8787 Summer 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 July 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Communication in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
fuzzy systems 1735-0654 Jul-Aug2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Global Analysis and Discrete Mathematics 2018 دانشگاه دامغان
Industrial Mathematics 2008-5621 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jan 2019 دانشگاه اصفهان
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mathematical Modeling 2345-394X Summer 2019 دانشگاه گیلان
Mathematical Nanoscience Winter-Spring 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 May 2019 دانشگاه تربیت مدرس
new Chemistry 2383-188x spring 2019 دکتر رویا احمدی
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Summer and Autumn 2018 دانشگاه سمنان
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2345-5128 eISSN: 2345-511X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احمد نزاکتی رضازاده
  سردبیر: دکتر ابراهیم هاشمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: پروفسور ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-394X
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرشید مهردوست
  سردبیر: دکتر داوود خجسته سالکویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال