فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Human Capital in Urban Management 2476-4698 Spring 2019 معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
Industrial Strategic Management 2538-2756 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Management Studies 2008-7055 Summer 2019 دانشگاه تهران
System Management 2322-2301 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 sumer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آینده پژوهی دفاعی 2588-428X زمستان 1397 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اسلام و مدیریت 2345-6698 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اندیشه آماد بهار 1398 معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج. ا. ا
اندیشه مدیریت راهبردی 2383-0891 بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
بررسی های بازرگانی 1019-682X مرداد و شهریور 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
بهبود مدیریت 2251-8991 بهار 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2538-2756
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-7055 eISSN: 2345-3745
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضائی
  سردبیر: دکتر غلامرضا جندقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پیاپی 502، Spring 2019)
 • pISSN: 3277-2423 eISSN: 2476-6488
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1605-2749
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله جاسبی
  سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج. ا. ا
  مدیر مسئول: دکتر رحمت الله محمدی
  سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال