فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Spring 2019 انجمن مهندسی مالی ایران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jun 2019 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش حسابداری 2251-8495 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 تابستان 1398 مهرداد فتحی
پژوهش های تجربی حسابداری 2251-8509 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 تابستان 1398 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 2345-3125 بهار و تابستان 1398 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شیراز
تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2251-8428 تابستان 1398 انجمن حسابداری ایران
چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 پاییز 1398 سعید شیپوریان
حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پابیز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
حسابداری دولتی 2423-4613 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
حسابداری مالی 2345-2617 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسابداری مدیریت 2228-5938 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2538-2888 eISSN: 2538-2284
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی واعظ
  سردبیر: دکتر ولی خدادادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8914 eISSN: 2476-292X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر امید پورحیدری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال