فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Economics Studies 2008-9643 Autumn & Winter 2015-2016 دانشگاه اصفهان
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2019 دانشگاه تهران
Money & Economy 1735-1057 Spring 2018 پژوهشکده پولی و بانکی
Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
اقتصاد اسلامی 1735-3262 تابستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد تطبیقی 2383-0565 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
اقتصاد مالی 2538-3833 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و بانکداری اسلامی تابستان 1398 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
اقتصاد و تجارت نوین زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 تابستان 1398 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 بهار 1397 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 پاییز 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2322-1402
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمجتبی زبرجد
  سردبیر: دکتر علی حسین صمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Spring 2018)
 • pISSN: 2645-4726 eISSN: 2645-4734
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر ریاض خراط
  سردبیر: دکتر علی مبینی دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عباس عرب مازار، دکتر سیدعباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 46 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-301x
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
  سردبیر: دکتر رحمان خوش اخلاق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2476-5775
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس عرب مازار
  سردبیر: دکتر محمد نوفرستی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 140 (بهار 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال