فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Economics Studies 2008-9643 Summer and Autumn 2016 دانشگاه اصفهان
Iranian Economic Review 1026-6542 Summer 2020 دانشگاه تهران
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2019 پژوهشکده پولی و بانکی
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 تابستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 پاییز 1398 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اقتصاد مقداری 2008-5850 تابستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2476-5775 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی تابستان 1399 انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
نشریه اقتصاد و تجارت نوین تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2345-2870 تابستان 1399 انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 2383-0565 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 پاییز 1398 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
|
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (Summer 2020)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 4 (Fall 2019)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2345-2870 eISSN: 2588-6398
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال