فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کتابداری و مدیریت اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Information Science And Management 2008-8310 2019 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
آرشیو ملی زمستان 1396 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 بهار 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی 2251-6344 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علم سنجی 2423-3773 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شاهد
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 بهار 1398 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 بهار 1398 دانشگاه تهران
ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1395 انجمن ترویج علم ایران
تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رهیافت 1027-2690 زمستان 1397 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست علم و فناوری 2008-0840 تابستان 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 بهار 1398 دانشگاه قم
گنجینه اسناد 1023-3652 تابستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
مدیریت اطلاعات 1735-8418 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
مطالعات دانش شناسی 2476-387X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2252-0503 تابستان 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 2008-5222 بهار 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2008-8310
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قانع
  سردبیر: دکتر جعفر مهراد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2 (2019)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1396)
 • pISSN: 2423-3773 eISSN: 2423-5563
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-387X eISSN: 2476-423X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر عصمت مومنی
  سردبیر: دکتر فهیمه باب الحوائجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال