فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کتابداری و مدیریت اطلاعات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal Of Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مجله آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1399 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 2251-8223 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه علم سنجی 2423-3773 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 2645-5730 زمستان 1398 نهاد کتابخانه های عمومی کشور
فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1398 انجمن ترویج علم ایران
مجله تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه رهیافت 1027-2690 زمستان 1398 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه سیاست علم و فناوری 2008-0840 تابستان 1399 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 تابستان 1399 دانشگاه قم
فصلنامه گنجینه اسناد 1023-3652 تابستان 1399 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نشریه مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه مطالعات دانش شناسی 2476-387X تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2252-0503 پاییز 1399 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 2008-5222 تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2423-3773 eISSN: 2423-5563
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر وحید احمدی
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال