فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Learning and Memory 2645-5455 Spring 2019 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
Schooling 2588-6703 Summer 2019 دانشگاه بیرجند
آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1398 معاونت تربیت و آموزش ناجا
آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
آموزش عالی تابستان 1398 انجمن آموزش عالی ایران
آموزش علوم دریایی 2538-3655 بهار 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اندازه گیری تربیتی 2252-004X زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
اندیشه های نوین تربیتی 1735-448X زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 بهار 1398 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 1735-2983 2017 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 بهار 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
پژوهش در نظام های آموزشی 2383-1324 تابستان 1398 انجمن پژوهش های آموزشی ایران
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های آموزش و یادگیری 2345-2196 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه شاهد
|
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (Spring 2019)
 • eISSN: 2588-6703
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر علی عسگری
  سردبیر: دکتر غلامرضا خوش فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-3655
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر پیمان جعفری طهرانی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد میرکمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-2506 eISSN: 2588-4700
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمود رجبی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین بستان نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2252-004X eISSN: 2476-6240
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر فریبرز درتاج
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2676-5233 eISSN: 2676-5241
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر رضا دوستدار
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-2983
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
  مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
  سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 40 (2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال