فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
Behavioral Sciences 2322-1194 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Psychology 2008-1251 2019 انجمن روانشناسی ایران
ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 دکتر مجید نعیماوی
پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
پژوهش های روان شناختی در مدیریت 2476-4833 بهار و تابستان 1397 دانشگاه حضرت معصومه (س)
پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2251-8002 بهار 1398 انجمن روان شناسی اجتماعی
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های مشاوره 2008-1634 بهار 1398 انجمن مشاوره ایران
پژوهش های نوین روانشناختی 2322-3340 بهار 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 بهار 1394 دانشگاه تهران
پژوهشهای روان شناختی 1019-9616 پاییز و زمستان 1397 دکتر رضا زمانی
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 مرداد 1398
تازه های علوم شناختی 1561-4174 بهار 1398 دکتر سیدکمال خرازی
خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش تابستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دست آوردهای روانشناسی بالینی بهار 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
دستاوردهای روانشناختی 2228-6144 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علی پور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2017-Winter 2018)
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-1251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
  سردبیر: دکتر حسین شکرکن
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، 2019)
 • pISSN: 2008-1634
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مشاوره ایران
  مدیر مسئول: دکتر رحمت الله نورانی پور
  سردبیر: دکتر کیومرث فرحبخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-8442 eISSN: 2476-7484
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال