فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Spring Summer 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 شهریور 1399 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه اندیشه های حقوق عمومی 2251-7707 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 تابستان 1399 دانشگاه قم
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش نامه حقوق بشری پاییز 1399 موسسه صیانت از حقوق زنان
فصلنامه پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی بهار و تابستان 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 بهار 1399 دکتر بهنام اسدی
نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای تابستان 1399 سید رضا احسان پور
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
|
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال