فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Religious Inquiries 2322-4894 Summer Autumn 2020 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله انوار معرفت 2251-8398 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه پژوهش های ادیانی 2345-3230 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه عرفان بهار و تابستان 1399 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1398 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه عصر آدینه تابستان 1397 سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عقل و دین 2588-381X بهار و تابستان 1398 آیت الله دکتر احمد بهشتی
فصلنامه مشرق موعود 2423-7663 بهار 1399 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی 2676-5195 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2252-0678 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات رسانه و امت پاییز و زمستان 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات عرفانی 2008-6555 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
مجله معارف منطقی 2383-1774 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه معرفت ادیان 2008-8116 بهار 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه میقات حج 2538-1741 تابستان 1399 پژوهشکده حج و زیارت
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 بهار 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (Summer Autumn 2020)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: سید مسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهار 1399)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی حوزوی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال