فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Humanities 2538-2640 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 2019 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Autumn 2018 انجمن ایرانی مطالعات جهان
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کردستان
اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
اعتیاد پژوهی 2008-4307 بهار 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
امنیت پژوهی 1735-8671 بهار 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
انتظام اجتماعی 2008-6024 تابستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 9084-2251 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه 2008-4404 پاییز و زمستان 1389 جهاد دانشگاهی
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2383-1294 تیر 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تربیت تبلیغی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
پژوهش نامه زنان 2383-0743 بهار 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 2476-7328 پاییز و زمستان 1397 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
پژوهش نامه مطالعات مرزی 2345-4512 زمستان 1397 مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
|
 • pISSN: 2538-2640 eISSN: 2538-2659
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
  سردبیر: دکتر مسعود غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-8671
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون فارابی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا نادی
  سردبیر: دکتر حمید احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-4730
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر نهلا غروی نائینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال