فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
Islam's Political Studies 2676-2943 Winter-Spring 2019 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Political Science 2228-6217 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Fall 2017 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
آفاق امنیت 2537-1857 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
امنیت ملی 3329-2538 پاییز 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی
اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
بازی جنگ 2676-5284 آذر 1398 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهش ملل 2476-5570 اسفند 1398 سحر کریمی
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های انقلاب اسلامی 322-2573 تابستان 1398 دانشگاه معارف اسلامی
پژوهش های حفاظتی - امنیتی بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی زمستان 1397 دکتر سیدمحمدرضا موسوی
پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های روابط بین الملل 2251-8444 تابستان 1398 انجمن ایرانی روابط بین الملل
|
 • eISSN: 2676-2943
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Fall 2017)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (تابستان 1398)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه عالی دفاع ملی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 33 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-7973 eISSN: 2588-4999
  فصلنامه سیاسی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر منصور انصاری
  سردبیر: دکتر یحیی فوزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1397)
 • دوفصلنامه ویژه مطالعات ایران و منطقه اوراسیا
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: سیده مطهره حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • pISSN: 322-2573
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر محمدرضا مجیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-6140 eISSN: 2476-6208
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا خواجه سروی
  سردبیر: دکتر ابراهیم برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال