فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1396 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
پژوهش در تاریخ بهار 1393 دانشگاه تهران
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 زمستان 1396 انجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 بهار 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های تاریخی 2008-6253 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه کاشان بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
پیام بهارستان 1735-9929 بهار و تابستان 1397 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تاریخ 2008-0271 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ اسلام 2008-6431 بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 2251-743X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
 • pISSN: 2423-3412
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن باستان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی
  سردبیر: دکتر کامیار عبدی، دکتر حامد وحدتی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 6 (Summer-Autumn2017)
 • pISSN: 2345-2358
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا مجیدی
  سردبیر: منصوره اتحادیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (بهار و تابستان 1396)
 • pISSN: 2008-6253 eISSN: 2476-3306
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر اصغر منتظرالقائم
  سردبیر: دکتر مرتضی دهقان نژاد، دکتر علی اکبر کجباف
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال