فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Summer and Autumn 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2020 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Spring and Summer 2020 دانشگاه کردستان
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Summer and Autumn 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2020 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Sep 2020 دانشگاه هرمزگان
Journal of Exercise Science and Medicine 9317-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Summer 2020 انجمن مهندسی مالی ایران
|
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال