فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Animal Biosystematics 1735-434X 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
Banach Journal of Mathematical Analysis 1735-8787 Summer 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Cell and Molecular Research 2008-9147 Winter 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2017 دانشگاه فردوسی مشهد
Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Veterinary Science and Technology 2008-465X Winter-Spring 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
التیام 2423-5695 پاییز و زمستان 1397 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر جمشید درویش
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2008-9147 eISSN: 2008-2762
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی بهنام رسولی
  سردبیر: دکتر احمدرضا بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Winter 2019)
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2423-5474
  دوفصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 2423-5695
  دوفصلنامه علمی-ترویجی دامپزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحی دامپزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمدرضا محمدنیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال