فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Animal Biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Cell and Molecular Research 2008-9147 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Veterinary Science and Technology 2008-465X 2019 Summer-Fall دانشگاه فردوسی مشهد
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2251-6344 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر منصور علی آبادیان
  سردبیر: دکتر امید میرشمسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2423-5474
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال