فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه اصفهان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research on English Language 2252-0198 Apr 2020 دانشگاه اصفهان
Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2019 دانشگاه اصفهان
Gas Processing Journal 2322-3251 2019 دانشگاه اصفهان
International Economics Studies 2008-9643 Autumn & Winter 2015-2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Group Theory 2251-7650 Jun 2020 دانشگاه اصفهان
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Dec 2019 دانشگاه اصفهان
اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
الهیات تطبیقی 2008-9651 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
پترولوژی 2228-5210 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1398 انجمن ترویج ادب فارسی
پژوهش های تاریخی 2008-6253 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1397 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2322-4460 eISSN: 2383-0417
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ترک لادنی
  سردبیر: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال