فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Jun 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
اندازه گیری تربیتی 2252-004X زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 پاییز 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 پاییز 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2423-5954 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه اقتصادی 1735-210X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 2476-6399 تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشنامه معارف قرآنی 2008-9252 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
حکمت و فلسفه 1735-3238 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • eISSN: 2588-6614
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامعلی کارگر
  سردبیر: دکتر بختیار ترتیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 2252-004X eISSN: 2476-6240
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر فریبرز درتاج
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-3583 eISSN: 2476-6232
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-6116 eISSN: 2476-6216
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر منصور جباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-3575 eISSN: 2476-6224
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر حسین غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-6204 eISSN: 2538-2497
  دوفصلنامه حوزه علوم انسانی و بیمه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر آتوسا گودرزی
  سردبیر: دکتر تیمور محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-210X eISSN: 2476-6453
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر اسفندیار جهانگرد، دکتر ناصر خیابانی
  سردبیر: دکتر عباس شاکری حسین آباد، دکتر اسفندیار جهانگرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (تابستان 1397)
 • pISSN: 1735-3238 eISSN: 2476-6038
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر مصلح فسایی
  سردبیر: دکتر فرشته نباتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال