فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Summer-Autumn 2018 دانشگاه علامه طباطبایی
New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Dec 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی 2538-4791 بهار 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
اندازه گیری تربیتی 2252-004X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 پاییز و زمستان 1392 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • eISSN: 2588-6614
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامعلی کارگر
  سردبیر: دکتر بختیار ترتیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2019)
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علوم انسانی - زبان و ادبیات فرانسه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2252-004X eISSN: 2476-6240
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر فریبرز درتاج
  سردبیر: دکتر علی دلاور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-3583 eISSN: 2476-6232
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-6116 eISSN: 2476-6216
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر منصور جباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3575 eISSN: 2476-6224
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر حسین غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1726-0728 eISSN: 2476-6445
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر تیمور محمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرسول قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-6204 eISSN: 2538-2497
  دوفصلنامه حوزه علوم انسانی و بیمه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر آتوسا گودرزی
  سردبیر: دکتر تیمور محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2345-6140 eISSN: 2476-6208
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا خواجه سروی
  سردبیر: دکتر ابراهیم برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال